Sinh viên việt nam phát triển trồng ngô thành sản phẩm hữu ích.

Bảy học sinh Việt Nam trong độ tuổi từ 13-16 đã biến thức ăn thừa từ việc trồng ngô thành sản phẩm hữu ích cho cộng...