Phương pháp mới trong thành tích của học sinh Việt Nam.

Nhà giáo dục Tô Thủy Diễm Quyên, một chuyên gia về các chương trình cải cách giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nói về những gì cần được đưa vào báo cáo thành tích của học sinh.

Bạn có thể vui lòng giải thích kế hoạch dự thảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đánh giá hiệu suất của học sinh trong quá trình cải cách giáo dục hiện nay không?

Theo kế hoạch, đánh giá của sinh viên sẽ dựa trên thành tích định tính của sinh viên thay vì dựa trên hiệu suất định lượng. Bây giờ, học sinh tiểu học trên toàn quốc khá quen thuộc với cách đánh giá hiệu suất của học sinh.

Điều quan trọng hơn, cách đánh giá hiệu suất của học sinh mới phải được tiến hành song song với phương pháp giảng dạy của giáo viên. Chúng tôi tự tin rằng với cách này, sinh viên sẽ thấy việc học tập thú vị hơn, không phải để đạt được điểm cao hơn.

Ngành giáo dục cần chú ý nhiều hơn để đảm bảo cải cách thành công?

Trước đây, những thay đổi được đề xuất trong phương pháp đánh giá kết quả học tập của học sinh phải chịu khá nhiều phản ứng tiêu cực. Hầu hết các giáo viên muốn cho điểm cho học sinh của họ thay vì nhận xét về hiệu suất của họ. Do đó, giáo viên thường sử dụng cùng một nhận xét cho khá nhiều học sinh.

Như chúng ta đều biết, cần có thời gian để mọi người, đặc biệt là cha mẹ của học sinh, hiểu được những mặt tích cực hoặc tiêu cực của những thay đổi. Nếu họ hiểu những phần tích cực của những thay đổi này, họ sẽ đứng về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp phụ huynh học sinh hiểu được điểm số mà con em họ đạt được trong năm học chỉ có giá trị trong năm học đó. Các lớp không phản ánh thành công học tập của học sinh. Vì vậy, nếu cha mẹ không có cùng mục tiêu giáo dục như nhà trường hoặc xã hội, con cái họ sẽ gặp bất lợi.

Có nhiều phương pháp khác nhau để đánh giá thành tích của học sinh, thông qua nhận xét hoặc đánh dấu. Chúng ta có cần phát triển một cách tiêu chuẩn để đánh giá hiệu suất của học sinh không?

Chúng tôi có thể sử dụng công cụ phiếu tự đánh giá để đánh giá kết quả học tập của học sinh. Phiếu tự đánh giá là một bộ tiêu chí thống nhất cho công việc của sinh viên bao gồm các mô tả về mức độ chất lượng hiệu suất, ví dụ như sự hợp tác giữa các sinh viên. Lớp 1 có nghĩa là hợp tác đã được thực hiện – nhưng chưa ở mức độ chủ động. Lớp 2 có nghĩa là có sự hợp tác chủ động và Lớp 3 là sự hợp tác và hỗ trợ tích cực giữa các đồng nghiệp. Đây là một cấp độ cao hơn nhiều, với sự hợp tác rất tích cực và hiệu quả giữa các sinh viên sẽ dẫn đến một thái độ tích cực giữa các đồng nghiệp.

Không phải phương pháp này đòi hỏi rất nhiều năng lực và kỹ năng từ giáo viên?

Tôi không thể đồng ý nhiều hơn. Điều này cho thấy mối quan hệ rất thân thiện giữa các sinh viên và giáo viên / giảng viên của họ. Hơn nữa, hiệu quả của mô hình cũng phụ thuộc vào môi trường và hoàn cảnh của mỗi học sinh, ví dụ, học sinh sống ở thành thị so với học sinh sống ở nông thôn hoặc miền núi.

Theo tôi, những thay đổi được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua nên được coi là động lực để ngành giáo dục Việt Nam tiến lên. Các giáo viên là những người hướng dẫn học sinh của họ về những gì họ nên làm trong khi cung cấp kiến ​​thức mới cho họ.

You may also like...