Thủ tướng cam kết điều kiện thuận lợi để phát triển tri thức.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ca ngợi những đóng góp của trí thức, nhà khoa học, nhà văn và nghệ sĩ cho quốc phòng và phát triển, và cam kết điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của họ.

Thủ tướng đã đưa ra nhận xét tại một cuộc họp tại Hà Nội hôm thứ Năm với 203 đại biểu đại diện cho hơn 6,5 triệu trí thức, nhà khoa học, nhà văn và nghệ sĩ trên toàn quốc.

Ông nhấn mạnh rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong mọi thời kỳ lịch sử, trí thức, nhà khoa học, nhà văn và nghệ sĩ Việt Nam đã cống hiến công việc, tài năng và trí tuệ của mình cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng quốc gia.

Nhà lãnh đạo Chính phủ khẳng định chính sách phát triển đội ngũ trí thức, nhà khoa học, nhà văn và nghệ sĩ cả về số lượng và chất lượng, lưu ý rằng nhiều cơ chế và chính sách đã được ban hành để đảm bảo tự do sáng tạo.

Theo ông, công tác giáo dục và phổ biến là một trong ba trụ cột của xây dựng Đảng, điều này cực kỳ quan trọng trong việc xây dựng đoàn kết dân tộc, từ đó mang lại thành công cho đất nước.

Thủ tướng Phúc lưu ý rằng các trí thức, nhà khoa học, nhà văn và nghệ sĩ nên cố gắng hơn nữa để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Ông cho biết Việt Nam vẫn thiếu các nhà khoa học và chuyên gia xuất sắc, những người có thể lãnh đạo các dự án và chương trình nghiên cứu quốc tế và trong nước. Trong các lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật, đã có một vài tác phẩm có giá trị cao về thành tựu lịch sử của đất nước và sự nghiệp Đổi mới (Đổi mới) và hội nhập quốc tế.

Khi đất nước đang tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Thủ tướng kêu gọi các trí thức, nhà khoa học, nhà văn và nghệ sĩ đưa ra khuyến nghị cho Đảng và Nhà nước trong quá trình xây dựng và thực hiện các chính sách phát triển kinh tế xã hội và cải thiện tinh thần nhân dân. và đời sống vật chất.

Các đại biểu tại cuộc họp đã trình bày các đề xuất về xây dựng chiến lược phát triển cho các ngành khoa học và công nghệ mũi nhọn của đất nước trong 20 năm tới và hơn thế nữa. Họ cũng yêu cầu các ưu đãi, bao gồm cải thiện môi trường làm việc, để thuyết phục các học giả và nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài trở về quê hương làm việc.

You may also like...