Tự chủ một xu hướng cho các trường đại học Việt Nam.

Nguyễn Thu Thủy, Quyền Giám đốc Sở Giáo dục Đại học thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, nói về những gì các trường đại học nên làm để được coi là tự chủ được công nhận.

Phần lớn các trường đại học đã đánh giá cao vai trò của Hội đồng Đại học trong quá trình cải cách hệ thống tổ chức và quản lý của họ nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động theo Nghị quyết số 19 của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản.

Nhiệm vụ quan trọng nhất của Hội đồng Đại học là thực hiện vai trò quản lý, xây dựng chiến lược phát triển nhằm nâng cao uy tín của trường đại học trong và ngoài Việt Nam.

Luật số 34 [Luật sửa đổi Luật Giáo dục Đại học] đã được Quốc hội ban hành năm 2018 và nêu rõ chức năng quan trọng nhất của Hội đồng Đại học là tận dụng tốt nhất mọi nguồn lực hiện có để nâng cao chất lượng đại học. giáo dục và tạo điều kiện cho sinh viên nghèo và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học các trường đại học.

Mối quan hệ giữa một trường đại học tự chủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo là gì?

Đối với các trường đại học điều hành các khóa đào tạo nguồn nhân lực cho các thực thể kinh tế ngoài quốc doanh, họ sẽ hoạt động theo nguyên tắc tự chủ, trong đó Hội đồng Đại học phải xây dựng chiến lược và chính sách phát triển của riêng họ. Họ cũng sẽ phát triển các kế hoạch của riêng họ về cách tạo ngân sách để điều hành các trường đại học của họ. Cơ chế này phù hợp với Nghị quyết số 19 của Trung ương Đảng.

Bạn có nghĩ rằng bây giờ đã đến lúc tất cả các trường đại học Việt Nam thích nghi với việc thực hành tự chủ?

Tôi không thể đồng ý nhiều hơn. Đối với bất kỳ trường đại học nào đáp ứng tất cả các điều kiện để tự chủ theo quy định của Luật số 34/2018 / QH14, chúng ta nên yêu cầu họ áp dụng nguyên tắc tự chủ. Tuy nhiên, họ phải phát triển một kế hoạch chi tiết về cách thực hiện nó.

Tuy nhiên, đối với các trường đại học không có điều kiện để chuyển sang thực hành tự chủ ngay bây giờ, chúng ta nên khuyến khích họ tự vạch ra kế hoạch để thực hiện trong tương lai.

Theo tôi, hiện nay nhiều trường đại học không có năng lực hoặc chưa sẵn sàng chuyển đổi. Vì vậy, chúng ta không nên ép buộc họ làm như vậy khi họ chưa sẵn sàng.

Vậy các trường đại học nên có những điều kiện gì nếu muốn chuyển sang thực hành tự chủ?

Tự chủ đã trở thành một xu hướng trong nhiều trường đại học nước ngoài hiện nay. Tuy nhiên, theo quan điểm của riêng tôi, bất kỳ trường đại học Việt Nam nào muốn thực hiện chuyển đổi phải đáp ứng sáu tiêu chí sau:

1. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong trường đại học.

2. Sử dụng hợp lý đầu tư vốn Nhà nước và tài sản Nhà nước đã đầu tư vào trường đại học.

3. Hội đồng Đại học phải có sự quản lý tốt để điều hành trường đại học và biến nó thành một trường đại học ưu tú trong nước và quốc tế.

4. Trường phải đáp ứng tất cả các yêu cầu đã được quy định trong Luật số 34 ban hành bởi Quốc hội khóa 14 năm 2018.

5. Trường phải đảm bảo các cam kết của mình có các khóa đào tạo chất lượng cao và trách nhiệm xã hội theo luật pháp Việt Nam.

6. Trường phải đảm bảo sự đồng thuận tập thể trong tất cả các lĩnh vực và công việc trong trường đại học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *